Street closures around the NAC during the Santa Claus Parade
Biographies

Wen Wei Wang

Artistic Director, Wen Wei Dance

Wen Wei Wang

Photo by Shin Sugino

Explore other biographies:

NAC Associate Dance Artist

Wen Wei Wang

Artistic Director, Wen Wei Dance

Menu